Sự kiện

EVENT TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

Thời gian Event: từ 0H01 10/12 - 23H59 12/12

Thời gian phát quà: từ 11/12 - 14/12

Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được

Quà phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

- Nhận khiếu nại đến hết ngày 15/12, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 10.12

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Giáp-Thiên Sứ Ác Ma *100 Đá Bậc Giáp Tay *100 Thần Thạch Thượng Cổ*30
500.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Giáp-Thiên Sứ Ác Ma *300
Đá Bậc Giáp Tay *200 Thần Thạch Thượng Cổ*40
1.000.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Giáp-Thiên Sứ Ác Ma *500
Đá Bậc Giáp Tay *400 Thần Thạch Thượng Cổ*60
3.000.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1 Mảnh Chiến Giáp-Thiên Sứ Ác Ma *1120 Đá Bậc Giáp Tay *600 Thần Thạch Thượng Cổ*90
5.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1 Mảnh Chiến Giáp-Thiên Sứ Ác Ma *2000 Đá Bậc Giáp Tay *800 Thần Thạch Thượng Cổ*120
8.000.000Đ Thần Cách Phục Hy-Cam*1
Phật Tổ Phật Châu*1
Đá Bậc Giáp Tay *1100
Thần Thạch Thượng Cổ*150

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 11.12

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *100 Đá Bậc Giáp Tay *100 Thần Thạch Thượng Cổ*30
500.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *500 Đá Bậc Giáp Tay *200 Thần Thạch Thượng Cổ*40
1.000.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *1000 Đá Bậc Giáp Tay *400 Thần Thạch Thượng Cổ*60
3.000.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *1800 Đá Bậc Giáp Tay *600 Thần Thạch Thượng Cổ*90
5.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - CaDiLac *2600 Đá Bậc Giáp Tay *800 Thần Thạch Thượng Cổ*120
8.000.000Đ Thần Cách Phục Hy-Cam*1
Phật Tổ Phật Châu*1
Đá Bậc Giáp Tay *1100
Thần Thạch Thượng Cổ*150

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 12.12

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - Thần Long Hào*100 Đá Bậc Giáp Tay *100 Thần Thạch Thượng Cổ*30
500.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - Thần Long Hào*500 Đá Bậc Giáp Tay *200 Thần Thạch Thượng Cổ*40
1.000.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - Thần Long Hào*1000 Đá Bậc Giáp Tay *400 Thần Thạch Thượng Cổ*60
3.000.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - Thần Long Hào*1800 Đá Bậc Giáp Tay *600 Thần Thạch Thượng Cổ*90
5.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1 Mảnh Chiến Kỵ - Thần Long Hào*2600 Đá Bậc Giáp Tay *800 Thần Thạch Thượng Cổ*120
8.000.000Đ Thần Cách Phục Hy-Cam*1
Phật Tổ Phật Châu*1
Đá Bậc Giáp Tay *1100
Thần Thạch Thượng Cổ*150

image001

image003

image005

image007

image009


image011


image013


image015
Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!