Sự kiện

EVENT TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

Thời gian Event: từ 24/10 - 27/10

Thời gian phát quà: từ 25/10 - 30/10

Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được

Hình thức nhận quà: Quà phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 30/10, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng 

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 24.10

200.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *1
Đá Thức Tỉnh *50Đá Hư Không *50Đá Thần Chú *40
500.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *2
Đá Thức Tỉnh *100Đá Hư Không *100Đá Thần Chú *80
1.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *200Đá Hư Không *200Đá Thần Chú *160
2.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*2Đá Thức Tỉnh *400Đá Hư Không *400Đá Thần Chú *320
3.000.000Đ
Phật Tổ Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *800Đá Hư Không *800Đá Thần Chú *700

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 25.10

200.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *1
Đá Thức Tỉnh *50Đá Hư Không *50Đá Thần Chú *40
500.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *2
Đá Thức Tỉnh *100Đá Hư Không *100Đá Thần Chú *80
1.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *200Đá Hư Không *200Đá Thần Chú *160
2.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*2Đá Thức Tỉnh *400Đá Hư Không *400Đá Thần Chú *320
3.000.000Đ
Phật Tổ Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *800Đá Hư Không *800Đá Thần Chú *700

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 26.10

200.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *1
Đá Thức Tỉnh *50Đá Hư Không *50Đá Thần Chú *40
500.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *2
Đá Thức Tỉnh *100Đá Hư Không *100Đá Thần Chú *80
1.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *200Đá Hư Không *200Đá Thần Chú *160
2.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*2Đá Thức Tỉnh *400Đá Hư Không *400Đá Thần Chú *320
3.000.000Đ
Phật Tổ Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *800Đá Hư Không *800Đá Thần Chú *700

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 27.10

200.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *1
Đá Thức Tỉnh *50Đá Hư Không *50Đá Thần Chú *40
500.000Đ
Bồ Tát Phật Châu *2
Đá Thức Tỉnh *100Đá Hư Không *100Đá Thần Chú *80
1.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *200Đá Hư Không *200Đá Thần Chú *160
2.000.000Đ
Vô Cực Phật Châu*2Đá Thức Tỉnh *400Đá Hư Không *400Đá Thần Chú *320
3.000.000Đ
Phật Tổ Phật Châu*1Đá Thức Tỉnh *800Đá Hư Không *800Đá Thần Chú *700

0001

0002

0003

0004

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!